Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PreZero

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez PreZero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33 (zwanym dalej: PreZero) danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników (zwanym dalej: Podmiotem Danych) w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług. Informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

I. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest PreZero Polska Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora: ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska; rodo@prezero.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
Olga Skotnicka

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska; iod.pl@prezero.com

II. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osoby, kandydata do pracy, czyli osoby, której dane dotyczą zwanej dalej Podmiotem Danych, są przetwarzane w celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
 • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PreZero (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich); – marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez PreZero (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • zgoda – w sytuacjach, gdy PreZero jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

IV. Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PreZero lub przez stronę trzecią), PreZero informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są:

 • zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Podmiotu Danych.

V. Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, PreZero informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotowi Danych oraz osobom upoważnionym przez Podmiot Danych;
 • upoważnionym osobom zatrudnionym przez PreZero lub w podmiotach powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo;
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PreZero oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach;
 • stronom trzecim – w przypadku zgody Podmiotu Danych na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Podmiotu Danych przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez PreZero z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

VI. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

PreZero nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał, PreZero będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku PreZero będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

VII. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PreZero (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu; W każdym momencie przetwarzania danych osobowych PreZero kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania;
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych PreZero kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

VIII. Prawo osoby, której dane dotyczą (Podmiotu Danych) związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku, gdy PreZero przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Podmiotu Danych, Podmiot Danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

IX. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych

PreZero informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy o pracę.
Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika, obejmuje, poza danymi, które podaje kandydat do zatrudnienia:
– adres zamieszkania;
– numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
– wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;

– inne dane osobowe – gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 221 § 3 i § 4 Kodeksu pracy).
Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z PreZero umowy.
Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

PreZero nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

XI. Portale społecznościowe

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez PreZero treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

XII. Informacje RODO spółek PreZero

 • PreZero Bałtycka Energia
 • PreZero Dolny Śląsk
 • PreZero Jantra
 • PreZero Małopolska
 • PreZero Płocka Gospodarka Komunalna
 • PreZero Recycling Południe
 • PreZero Recycling Szkło
 • PreZero Recycling Zachód
 • PreZero Service Centrum
 • PreZero Service Południe
 • PreZero Service Północ
 • PreZero Service Wschód
 • PreZero Service Zachód
 • PreZero Zielona Energia