Ogólne Warunki Zamówień „OWZ” dla kontrahentów PreZero w Polsce

Wstęp

 • Niniejsze ogólne warunki zamówień mają zastosowanie do zamówień dokonywanych przez Spółki Grupy PreZero w Polsce;
 • OWZ są dostępne na stronie internetowej pod adresem prezero.pl/ogolne-warunki-zakupowe
 • Poniższe OWZ mają zastosowanie do wszystkich otrzymanych Ofert, wystawionych Zamówień pomiędzy Spółką PreZero oraz Kontrahentem.

Definicje

 • Kontrahent – podmiot wykonujący Zamówienia dla Spółek PreZero;
 • dni kalendarzowe – rozumie się wszystkie dni tygodnia bez wskazania, że chodzi o dni robocze;
 • dni robocze – rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Oferta – oferta złożona przez Kontrahenta Spółce PreZero;
 • OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (dostawy, świadczenia usług), które regulują stosunek prawny pomiędzy Kontrahentem, a Spółką PreZero;
 • Siła wyższa – oznacza zdarzenie nietypowe i niezależne od Stron, któremu żadna ze Stron nie jest w stanie zapobiec mimo dołożenia należytej staranności;
 • Spółka PreZero – oznacza Spółkę, która jest Stroną Zamówienia lub umowy – nazwy spółek z Grupy PreZero wskazane są na stronie internetowej PreZero w zakładce „Oddziały” prezero.pl/oddzialy/;
 • Strony – Strony zawierające Zamówienie, których załącznikiem jest niniejsze OWZ;
 • Zamówienie – zamówienie podpisane przez Strony, którego wzór znajduje się na stronie internetowej PreZero pod adresem prezero.pl/ogolne-warunki-zakupowe;
 • Kodeks postępowania – kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółki PreZero, który znajduje się na stronie internetowej: prezero.pl/o-nas/kodeks-postepowania/.

1. Zakres obowiązywania OWZ

1.1 Stosunek prawny pomiędzy Kontrahentem, a Spółką PreZero regulują niniejsze Ogólne Warunki Zakupu („OWZ”), chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej jako integralne części umowy lub Zamówienia.

1.2 Wszystkie spółki PreZero w Polsce wchodzące w skład Grupy Schwarz zamawiają towary, rzeczy i usługi zgodnie z poniższymi warunkami zakupu.

1.3 OWZ są częścią składową wszystkich umów, Zamówień lub Ofert, które spółka PreZero podpisuje ze swoimi Kontrahentami na oferowane przez Kontrahenta dostawy lub usługi.

1.4 OWZ obowiązują także dla wszystkich przyszłych dostaw, usług oraz ofert kierowanych do Spółki PreZero, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie potwierdzone.

1.5 Wraz ze złożeniem Oferty, Kontrahent wyraża zgodę na poniższe warunki zakupu. Warunki handlowe Kontrahenta lub osób trzecich nie znajdują zastosowania, nawet jeśli spółka PreZero nie sprzeciwiła się ich obowiązywaniu. Przyjęcie towarów, usług lub płatności nie oznacza zgody na obowiązywanie OWZ Kontrahenta lub osób trzecich.

2. OFERTY, ZAMÓWIENIA

2.1 Spółka PreZero zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Kontrahenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz anulowania przedmiotu Zamówienia lub usługi przed ich dostarczeniem lub wykonaniem, bez podania przyczyny.

2.2 Kontrahent przygotowuje Ofertę oraz w przypadku pozyskania Zamówienia – wszelką dokumentację do jego zawarcia – na koszt własny.

2.3 Jeżeli Oferty Kontrahenta nie zawierają wiążącej daty ważności oferty, Oferta ta jest ważna przez 30 dni kalendarzowych od daty przesłania Oferty.

2.4 Po dokonanym wyborze Oferty Kontrahenta przez Spółkę PreZero – Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do realizacji Zamówienia zgodnie z przedstawionymi w Ofercie warunkami, w szczególności ceną i terminem realizacji.

2.5 Wszelkie odstępstwa, zmiany lub modyfikacje Zamówienia muszą być każdorazowo zaakceptowane pisemnie przez Spółkę PreZero. Zamówienia, ich zmiany lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności.

2.6 Kontrahent ma obowiązek potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną, której adres wskazany jest na Zamówieniu, najpóźniej do 2 dni roboczych od jego otrzymania. W razie gdy nie ma potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub Zamówienie jest częściowo niezrealizowane w terminie w nim wskazanym, Spółka PreZero ma prawo do całkowitego odstąpienia od Zamówienia bądź do odstąpienia od zakupu brakującej części Zamówienia w terminie do 4 dni kalendarzowych od upływu terminu do potwierdzenia lub realizacji Zamówienia.

2.7 Spółka PreZero uprawniona jest do zmiany czasu i miejsca dostawy jak również rodzaju zabezpieczenia na czas transportu zamówionego produktu poprzez pisemne zawiadomienie wysłane Kontrahentowi nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. Zdanie poprzednie dotyczy również zmian w specyfikacji produktu, jeżeli mogą one zostać wprowadzone w ramach normalnego procesu produkcyjnego Kontrahenta – bez znacznych nakładów – przy czym termin zgłoszenia w tym przypadku wynosi co najmniej 20 dni kalendarzowych. Spółka PreZero zwróci Kontrahentowi dodatkowe koszty powstałe w wyniku powstałych i wykazanych zmian, jeżeli Kontrahent wskaże (w ciągu 5 dni od wpłynięcia zawiadomienia) o zmianach i przedstawi szczegółowy wykaz poniesionych i przez Kontrahenta kosztów. Jeżeli zmiany wprowadzone przez Spółkę PreZero skutkują przesunięciem terminu dostawy, którego nie da się – mimo jego starań uniknąć w normalnym procesie produkcyjnym i handlowym – uzgodniony przez Strony termin dostawy zostanie przesunięty o czas , jeżeli Kontrahent pisemnie poinformuje spółkę PreZero o takim przesunięciu w terminie 5 dni kalendarzowych.

2.8 Spółka PreZero ma prawo dokonywania kontroli Kontrahenta w każdym miejscu i czasie w celu zweryfikowania postępów w realizacji Zamówienia, weryfikacji jakości użytych materiałów, towarów, produktów i surowców oraz stosowanych technik oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Kontrahent, na każde żądanie Spółki PreZero, umożliwi przeprowadzenie takiej kontroli.

3. Termin dostawy

3.1 Czas dostawy (termin dostawy) podany w Zamówieniu jest wiążący.

3.2 Dostawy przed czasem są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy Kontrahent powiadomi o tym Spółkę PreZero na piśmie lub w formie e-mail, a Spółka PreZero potwierdzi ten nowy termin na piśmie bądź w formie e-mail. Termin dostawy równoznaczny jest z terminem dostawy towaru lub świadczenia usługi do wskazanego przez Spółkę PreZero miejsca odbioru.

3.3 W przypadku opóźnienia w dostawie, Kontrahent ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych) i pisemnie lub mailowo powiadomić o opóźnieniu Spółkę PreZero oraz wskazać przewidywany czas opóźnienia.

3.4 Kontrahent może dostarczyć tylko część Zamówienia jeśli to możliwe i tylko po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu Spółki PreZero oraz pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Spółki PreZero na piśmie bądź w formie e-mail. Wszelkie koszty powstałe z tytułu dostarczenia przedmiotu Zamówienia w części obciążają Kontrahenta.

3.5 W przypadku opóźnienia w dostawie, Spółce PreZero przysługują względem Kontrahenta kary umowne za opóźnienie w wysokości 0,2 % całkowitej ceny brutto przedmiotu Zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne są ograniczone do 10% ceny brutto Przedmiotu Zamówienia.

3.6 W przypadku odstąpienia od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta lub po stronie osób za pomocą, których wykonuje przedmiot Zamówienia (m.in. podwykonawców, producentów, dostawców), Kontrahent zobowiązany jest zapłacić Spółce PreZero karę umowną w wysokości 15% całkowitej wartości brutto Zamówienia z tego tytułu.

3.7 Spółka PreZero prześle Kontrahentowi notę określającą wysokość naliczonej kary umownej, a Kontrahent zobowiązuje się dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od dnia doręczenia noty.

3.8 Spółka PreZero jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Zamówieniu lub OWZ.

3.9 Odpowiedzialność odszkodowawcza Kontrahenta jest nieograniczona i obejmuje szkody rzeczywiste jak również utracone korzyści, a Kontrahent podpisując niniejsze OWZ wyraża na to zgodę.

4. DOSTAWY, PRZEJŚCIE RYZYKA I WYSYŁKA

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane do miejsca przeznaczenia określonego w Zamówieniu (tj. Delivered Duty Paid „DDP” zgodnie z Incoterms 2020). Jeżeli miejsce dostawy nie zostało określone i nie dokonano innych uzgodnień miejscem dostawy jest lokalizacja oddziału Spółki PreZero wskazana w Zamówieniu. Kontrahent jest dodatkowo zobowiązany do rozładunku dostaw na własny koszt.

4.2 W przypadku dostaw Spółka PreZero musi otrzymać dowód dostawy zawierający następujące informacje:

 • numer zamówienia PreZero,
 • nazwę spółki,
 • listę elementów dostawy PreZero,
 • numer seryjny (jeżeli występuje),
 • rodzaje i ilości elementów dostawy (bez ceny),
 • adres i datę dostawy.

Kontrahent potwierdzi odbiór dostawy z PreZero na dowodzie dostawy podpisem i datą.

4.3 Do każdej dostawy dołącza się również dwa egzemplarze listu przewozowego, zawierającego dane dotyczące zawartości, jak i pełne oznaczenie Zamówienia.

4.4 W przypadku dostaw z instalacją lub montażem oraz w przypadku usług – ryzyko przechodzi razem z przyjęciem materiału lub odbiorem wykonanej usługi potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym usługi/materiału. W przypadku dostaw bez instalacji lub montażu – razem z dostawą do miejsca odbioru wskazanego przez Spółkę PreZero, wysyłka następuje na odpowiedzialność Kontrahenta.

4.5 Ryzyko uszkodzenia oraz zaginięcia pozostaje do momentu dostarczenia pod wskazany przez Spółkę PreZero adres – po stronie Kontrahenta.

4.6 Jeżeli dostawa jest gotowa do wysyłki, a PreZero nie jest w stanie odebrać dostawy w uzgodnionym terminie, to Kontrahent odpowiednio zabezpieczy dostawę oraz podejmie niezbędne środki, aby zapobiec pogorszeniu jakości rzeczy, do ostatecznego momentu dostawy.

4.7 Dostawa powinna zawierać niezbędną dokumentacją w szczególności oprócz wyżej wymienionych, rysunki, instrukcje obsługi, listy części zamiennych, dokumenty dotyczące konserwacji, atesty materiałowe, certyfikaty m.in. jakościowe, prób, legalizacje, świadectwa, instrukcje prawidłowego magazynowania towaru i deklaracji zgodności (w tym oznaczenia CE) – wymagane przez przepisy prawa obowiązującego w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

4.8 Niezgłoszenie wad w protokole odbiorowym lub dokumencie potwierdzającym dostarczenie towaru, nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub Kontrahent nie poinformował o nich Spółkę PreZero, pomimo, że wiedział o ich istnieniu lub mógł – przy zachowaniu należytej ostrożności – o nich wiedzieć.

4.9 Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki PreZero jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny całkowitej brutto produktów lub usług wskazanych w Zamówieniu, na podstawie niniejszych OWZ.

5. PRZEKAZANIE ZLECEŃ OSOBOM TRZECIM

5.1 Przekazanie zlecenia osobom trzecim przez Kontrahenta, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej akceptacji Spółki PreZero.

5.2 Przekazanie zleceń, praw i obowiązków z tytułu Zamówienia lub ich części osobom trzecim do realizacji bez uprzedniej i pisemnej zgody Spółki PreZero jest niedopuszczalne i uprawnia Spółkę PreZero do całościowego lub częściowego odstąpienia od Zamówienia w trybie natychmiastowym.

6. DEKLARACJE KONTRAHENTA

6.1 Kontrahent deklaruje, ze zrealizowana dostawa rzeczy bądź usługa (określona w Zamówieniu) będzie:

 • zgodna z Zamówieniem,
 • służyć zamierzonemu celowi,
 • zgodna ze specyfikacją i/lub próbkami dostarczonymi przez Kontrahenta;
 • zgodna ze wszystkimi obowiązującymi w Polsce przepisami i dyrektywami, w tym BHP i p.p.o.ż, UDT/PED/TDT/ATEX oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej mającymi zastosowanie do zakupionej usługi/towaru;
 • zawierać niezbędne instrukcje dla Spółki PreZero i/lub jej pracowników, tak aby mogli oni korzystać z usługi/dostawy,
 • wykonana z nowych materiałów o wysokiej jakości,
 • dostarczona zgodnie z ilością określoną w Zamówieniu,
 • jest wolna od błędów projektowych, materiałowych i produkcyjnych,
 • jest wykonana z części i surowców, których pochodzenie może być zweryfikowane,
 • nie zawiera azbestu ani innych substancji rakotwórczych i/lub nie są w inny sposób szkodliwe dla zdrowia i/lub w inny sposób szkodliwe dla zdrowia;

6.2 Kontrahent deklaruje, że w odniesieniu do przedmiotu Zamówienia, będzie sprzedawał części zamienne (jeżeli wymagane) w rozsądnych cenach przez okres minimum 5 lat od momentu dostawy.

6.3 Kontrahent oświadcza, że jego działania są stale kontrolowane i zarządzanie zgodnie z obowiązującymi Kontrahenta norami jakości oraz zgodnie z obowiązującą Kontrahenta polityką jakości.

6.4 Produkty, które dostarcza Kontrahent nie zawierają żadnych chemikaliów lub substancji zagrażających środowisku, które opisano w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 396, str. 1 z późn. zm.).

6.5 Produkty, który dostarcza Kontrahent spełniają wszystkie wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 174, str. 88 z późn. zm.).

6.6 Wyroby produkowane lub dystrybuowane przez Kontrahenta nie są objęte zakresem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 197, str. 38 z późn. zm.), ponieważ nie znajdują się one w żadnej z określonych kategorii produktów.

7. Ceny

7.1 Ceny ustalone ze Spółką PreZero w Ofercie i/lub Zamówieniu, są cenami netto.

7.2 Do wynagrodzenia netto płatnik podatku doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

7.3 Cena wskazana w Ofercie i/lub Zamówieniu jest ceną wiążącą i zawiera, jeśli nie jest uzgodnione inaczej wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem Zamówienia z należytym z przestrzeganiem obowiązujących norm, wymagań, przepisów i wymogów fachowej wiedzy, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie wyrażone w Ofercie i/lub Zamówieniu w tym w szczególności:

 • koszty opakowania, transportu, dostawy i rozładunku,
 • opłaty celne, akcyzowe oraz podatkowe,
 • koszty instrukcji, dokumentacji, które Kontrahent ma wydać Spółce PreZero i/lub jej pracownikom w celu prawidłowego użytkowania przedmiotu Zamówienia,
 • koszty korzystania z praw własności intelektualnej i praw autorskich majątkowych (jeśli mają zastosowanie).

7.4 Cena Oferty i/lub Zamówienia nie może zostać zmieniana z powodu zmian np. kursów walutowych, cen zakupu surowców/półproduktów, cen transportu, ceł importowych lub eksportowych, akcyz, innych opłat, podatków, płac i/lub innych świadczeń, wynagrodzeń i/lub innych świadczeń Kontrahenta na rzecz osób trzecich.

7.5 Cena określona w Ofercie i/lub Zamówieniu nie podlega waloryzacji, w szczególności na podstawie 3571 k.c. lub 3581 k.c. lub na innej obowiązującej podstawie prawnej, na co Kontrahent akceptując niniejsze OWZ wyraża zgodę.

7.6 Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia Spółce PreZero takich samych korzystnych warunków, które dotyczą innych Spółek PreZero , jeżeli są one korzystniejsze. Zaliczają się tu w szczególności obniżki cen i rabaty. Sprzedaż po niższej cenie dla jednej ze spółek Grupy PreZero, skutkuje uznaniem niższych cen dla pozostałych Spółek PreZero również tej, będącej Stroną.

7.7 Ze względów technicznych, o ile Strony nie postanowiły inaczej w Zamówieniu, możliwe są odstępstwa od zamawianej ilości w granicach 10%.

8. Faktury

8.1 Po dokonaniu dostawy, wykonaniu usługi, Kontrahent jest upoważniony do wystawienia faktury na podstawie dokumentu potwierdzającego odbiór towaru lub usługi.

8.2 Faktury wystawione przed dostawą lub wykonaniem usługi będą odsyłane w oryginale do Kontrahenta, a kwoty wskazane w fakturze będą uznawane za nienależne.

8.3 Kontrahent jest zobowiązany do wystawienia prawidłowej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego OWZ i Umowy (jeśli została zawarta).

8.4 PreZero preferuje i akceptuje faktury w postaci elektronicznej w formacie „pdf”, wysyłane na adres e-mail działu księgowości podany w Zamówieniu.

8.5 Faktura powinna zawierać przynajmniej poniższe informacje:

 • nazwę, adres, NIP Spółki PreZero,
 • nazwę, adres, NIP Kontrahenta,
 • datę wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • cenę usługi/dostawy netto oraz brutto,
 • opis usługi/dostawy, ilość pozycji,
 • numer Zamówienia systemowego PreZero,
 • dane bankowe w tym numer konta bankowego w celu dokonania zapłaty.

8.6 W przypadku braku powyższych danych, faktura będzie zwrócona do Kontrahentowi w celu poprawienia zgodnie z OWZ.

8.7 Faktury dołączone do przedmiotu Zamówienia podczas dostawy, będą traktowane jak niewystawione i będą odsyłane na koszt Kontrahenta.

8.8 Wysyłanie faktur na nieprawidłowe adresy e-mail uznaje się za niewystawione i niedostarczone Spółce PreZero.

8.9 Datą przyjęcia faktury oraz rozpoczęcia biegu terminu na zapłatę jest data otrzymania faktury na adres e-mail wskazany w pkt 8.4.

8.10 O ile nie wskazano inaczej tj. w formularzu Zamówienia, termin płatności wszystkich faktur wynosi 30 dni.

8.11 Jeżeli przedmiot Zamówienia nie zostanie zrealizowany zgodnie z Zamówieniem, bądź niniejszym OWZ, Spółka PreZero ma prawo odmówić zapłaty ceny określonej w fakturze w całości albo w części – wg wyboru Spółki PreZero lub jest uprawniona do wstrzymania płatności na rzecz Kontrahenta oraz przedłużenia terminu płatności do czasu pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia.

8.12 Niezależnie od powyższego, PreZero może dokonać potrącenia należności przysługujących mu od Kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz nieusunięcia wad i usterek, w tym kar umownych.

9. Rozliczenia i płatności

9.1 Spółka PreZero oświadcza, że na dzień zawarcia Zamówienia posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).

9.2 Termin płatności rozpoczyna się wraz z całkowitym zrealizowaniem dostawy lub usługi oraz nadejściem prawidłowo wystawionej faktury.

9.3 W przypadku opóźnienia w płatnościach, Kontrahent może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

9.4 Dokonanie płatności przez Spółkę PreZero nie oznacza uznania dostawy lub usługi za wykonaną zgodną z Zamówieniem.

9.5 Zapłata wszelkich należności wynikających z Zamówienia obejmujących kwotę podatku VAT, będzie następowała w całości przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „ustawa o VAT” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

9.6 Kontrahent oświadcza, że rachunek bankowy, jaki będzie wskazany przez niego w fakturze dla dokonywania płatności na podstawienie Zamówienia, będzie spełniać następujące warunki:

 • umożliwia przyjęcie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT,
 • znajduje się w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

9.7 Jeżeli rachunek nie będzie spełniać warunków wskazanych powyżej, Spółka PreZero jest uprawniona do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Kontrahenta do czasu wskazania właściwego rachunku.

9.8 Każda ze Stron w chwili przyjęcia Zamówienia, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym dla potrzeb VAT (jako podatnik VAT czynny) i nie korzysta ze zwolnienia z VAT na postawie art. 113 ustawy o VAT oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o każdej zmianie statusu czynnego podatnika VAT, a w szczególności utracie tego statusu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od takiej zmiany.

9.9 Każda ze Stron jest zobowiązana do opodatkowania czynności, które są wykonywane na podstawie Zamówienia w prawidłowy sposób oraz wystawienia faktur lub innych dokumentów księgowych dokumentujących te czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – Strona odpowiedzialna będzie zobowiązana na zasadach ogólnych do naprawienia wszelkich szkód, jakie poniesie z tego tytułu druga Strona.

9.10 Strony zgodnie potwierdzają, że podstawą do dokonywania wszelkich rozliczeń na podstawie Zamówienia lub niniejszego OWZ są wyłącznie prawidłowo wystawione faktury, które zawierają dane dotyczące:

 • okoliczności istotnych z punktu widzenia powstania i obliczenia podatku, a w szczególności: kwotę należną netto (bez podatku VAT), stawkę podatku VAT, opis świadczenia oraz datę jego wykonania,
 • rachunku bankowego, który spełnia wymagania określone powyżej,
 • adnotacje „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

9.11 Jeżeli Kontrahent wystawi fakturę niespełniającą warunków wskazanych powyżej, Spółka PreZero jest uprawniona do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Kontrahenta do czasu poprawienia w sposób przewidziany prawem wystawionej faktury.

9.12 Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki PreZero kwotą, jaka wynika z wystawionej faktury.

10. GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WADY

10.1 OWZ stanowią modyfikację warunków rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym i mają pierwszeństwo zastosowania dla wszystkich Zamówień i umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług i innych podobnych umów zawieranych przez Spółkę PreZero chyba, że zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub inaczej uzgodniono indywidualnie w treści Zamówienia.

10.2 Jeśli nie ustalono inaczej, okres rękojmi określają przepisy ustawy i rozpoczyna się on wraz z przejęciem towaru na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub zakończeniem usługi wskazanej w Zamówieniu.

10.3 Jeżeli wady przedmiotu Zamówienia zostaną stwierdzone przed lub w czasie przejścia ryzyka na kupującego lub pojawią się w trakcie trwania rękojmi, Kontrahent usuwa wady lub dostarcza przedmiot Zamówienia na nowy (wg wyboru Spółki PreZero) oraz dokonuje tego na koszt własny. Dotyczy to również dostaw, w przypadku których kontrola ograniczała się do prób losowych.

10.4 Czas wymiany rzeczy na nową bądź naprawy należy każdorazowo uzgodnić ze Spółką PreZero, ale nie powinien on przekraczać 3 tygodni.

10.5 Spółce PreZero przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady również w wypadku, gdy podczas odbioru dostawy, wady nie zostały wykryte na wskutek niewłaściwej dostawy – do 3 tygodni od odbioru dostawy.

10.6 Jeżeli Kontrahent nie usunie wad bądź nie dostarczy nowego towaru lub usługi w uzgodnionym terminie zgodnie z pkt 10.4, Spółka PreZero jest uprawiona do odstąpienia od Zamówienia ze skutkiem na przyszłość. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Spółki PreZero do domagania się od Kontrahenta częściowego lub całkowitego odszkodowania, obniżenia ceny oraz zlecenia naprawy lub zlecenia nowej dostawy na koszt Kontrahenta.

10.7 Naprawy mogą być dokonane bez ustalania terminu na koszt Kontrahenta, jeżeli dostawa wpłynęła z opóźnieniem i ze względu na szczególny pośpiech nie jest możliwe powiadomienie Kontrahenta o wadach lub grożących Spółce PreZero szkodach – i wskazanie Kontrahentowi terminu na zastosowanie własnych środków zaradczych.

10.8 Dodatkowo Kontrahent udziela Spółce PreZero gwarancji na przedmiot Zamówienia na okres wskazany w zamówieniu. Jeżeli w zamówieniu nie wskazano okresu gwarancji, termin gwarancji wynosi 2 lata. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru rzeczy bądź wykonania usługi (określonych w Zamówieniu).

10.9 Rzecz będąca przedmiotem Zamówienia zostanie poddana przez Spółkę PreZero kontroli tylko w odniesieniu do jego rodzaju i ilości oraz widocznych na zewnątrz uszkodzeń spowodowanych przez transport. O wadach Kontrahent zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 7 dni po ich wykryciu w formie e-mail lub pisemnie.

10.10 Wraz z wpłynięciem do Kontrahenta zawiadomienia o wadzie, wstrzymuje się przedawnienie roszczeń dotyczących gwarancji.

10.11 W przypadku dodatkowej dostawy i usunięcia wady, rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny na wymienione lub naprawione części.

10.12 Kontrahent ponosi koszty i ryzyko wysyłki zwrotnej uszkodzonego przedmiotu Zamówienia.

10.13 Spółka PreZero zastrzega sobie prawo do roszczeń gwarancyjnych, nawet jeśli odbierze przedmiot Zamówienia.

10.14 Kontrahent gwarantuje, że przedmiot Zamówienia odpowiada wymogom określonym w Zamówieniu, jest wolny od jakichkolwiek wad, które zmniejszałyby jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z Zamówienia lub przeznaczenia przedmiotu Zamówienia.

10.15 Kontrahent gwarantuje, że:

 • wszelkie elementy, części rzeczy, dostarczane Spółce PreZero w związku z realizacją Zamówienia są nowe, nieużywane, wyprodukowane według aktualnych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dotyczącym towarów i wykonawstwa, chyba że inne wymagania zostały określone w Zamówieniu.
 • przedmiot Zamówienia będzie wolny od wad, w tym wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych, wynikających z jakości wykonania i innych usterek lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwoli osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, a także zgodne z dokumentacją techniczną (o ile dotyczy) oraz jego przeznaczeniem.

10.16 Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji, Kontrahent dokonał zasadniczych zmian w przedmiocie Zamówienia lub wykonał nowy przedmiot Zamówienia zamiast przedmiotu wadliwego, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego przedmiotu Zamówienia. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Spółka PreZero wskutek wady nie mogła z przedmiotu zamówienia korzystać.

11. Ubezpieczenia

11.1 Kontrahent jest zobowiązany do posiadania i utrzymania w mocy, przez cały okres wykonywania Zamówienia oraz gwarancji, polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością i wytwarzanym i/lub dostarczonym produktem będącym przedmiotem Zamówienia.

11.2 Kontrahent zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Spółki PreZero dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (np. OC, OC zawodowe, itp.) związanej z przedmiotem Zamówienia w zakresie i w terminie wskazanym w Zamówieniu.

12. RODO

12.1 Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z Zamówieniem będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „RODO”.

12.2 Strony jako niezależni administratorzy będą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli, innych osób w zależności od potrzeb wynikających z Zamówienia, obejmujące następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko),
 • kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

12.3 Strony zobowiązują się do poinformowania osób, o których mowa powyżej w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych – na potrzeby realizacji Zamówienia lub umowy – oraz wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony.

12.4 Dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę PreZero znajdują się na stronie internetowej pod linkiem prezero.pl/rodo/.

13. COMPLIANCE I POUFNOŚĆ

13.1 Kontrahent zapewnia, że zostaną zachowane przez niego wszelkie właściwe regulacje ustawowe, w szczególności Kontrahent będzie przestrzegał obowiązków wynikających z przepisów antykorupcyjnych, przepisów antymonopolowych, jak też przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

13.2 Kontrahent zobowiązuje się także zaznajomić swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców zaangażowanych w zlecone prace z właściwymi przepisami. Kontrahent oświadcza, że będzie przestrzegał wszelkich zobowiązań, jakie wynikają z europejskich sankcji o charakterze gospodarczym, handlowym, finansowym, w szczególności wynikających z:

 • rozporządzenia Rady (WE) 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.;
 • rozporządzenia Rady (WE) 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001;

jeżeli Kontrahent jest zobowiązany do ich stosowania.

13.3 Kontrahent rezygnuje z udzielania jakichkolwiek gratyfikacji i prezentów na rzecz pracowników, organów albo osób będących wsparciem Spółki PreZero, jak również na rzecz osób najbliższym tym osobom. Naruszenie powyższych regulacji uprawnia Spółkę PreZero do tego, aby wyznaczyć Kontrahentowi odpowiedni termin do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od Zamówienia w trybie natychmiastowym.

13.4 W przypadku odstąpienia od Zamówienia z wyżej wskazanej przyczyny, Spółka PreZero nie jest zobowiązana do naprawienia szkód bądź strat poniesionych w ten sposób przez Kontrahenta (ani do zapłaty jakichkolwiek kar umownych).

13.5 Kontrahent niniejszym oświadcza, że został prawidłowo zaznajomiony z Kodeksem postępowania i akceptuje go. Ww. dokument został udostępniony Kontrahentowi w formie elektroniczne na stronie internetowej po linkiem: https://prezero.pl/o-nas/kodeks-postepowania/, co Kontrahent potwierdza. Spółka PreZero rości sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji przestrzegania Kodeksu postępowania. Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji – Spółka PreZero stwierdzi, że Kontrahent naruszył postanowienia Kodeksu postępowania, to Spółka PreZero powiadomi o tym fakcie Kontrahenta i wskaże jakie korekty należy wprowadzić w celu spełnienia wytycznych ww. kodeksu.

13.6 Kontrahent zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje dotyczące Spółki PreZero (Grupy Schwarz), które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonaniem Zamówienia. W celu wykonania obowiązku zachowania poufności Kontrahent złożył oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące załącznik do niniejszych OWZ.

13.7 Kontrahent zobowiązany również jest do utrzymania w tajemnicy warunków Zamówienia, jak również wszystkich oddanych do dyspozycji dla tego celu informacji i dokumentów (poza informacjami do wiadomości publicznej) w okresie do 5 lat po dostarczeniu przedmiotu Zamówienia lub usługi oraz do używania ich jedynie do wykonania Zamówienia. Po wykonaniu zapytania lub wykonaniu Zamówienia, Kontrahent zwraca je niezwłocznie na żądanie spółki PreZero.

13.8 Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki PreZero, udzielonej pod rygorem nieważności, nie wolno Kontrahentowi powoływać się na stosunki handlowe ze Spółką PreZero, w szczególności zamieszczać gotowych przedmiotów dostawy bądź usług w materiałach reklamowych, broszurach itd. Kontrahent zobowiązuje swoich poddostawców i podwykonawców do przestrzegania całego punktu 13.

14. OŚWIADCZENIA

14.1 Kontrahent zapewnia, że prawa osób trzecich w odniesieniu do produkcji, dostawy lub użytkowania towaru, nie zostaną naruszone.

14.2 Spółka PreZero jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób, podmiotów trzecich z tytułu naruszeń praw autorskich lub prawa własności przemysłowej (w szczególności praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych) w zakresie wykonanych projektów, próbek towarów oraz produktów końcowych przez Kontrahenta przy realizacji Zamówienia.

14.3 Kontrahent niniejszym oświadcza, że jego sytuacja finansowa jest dobra, stabilna oraz że nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowania upadłościowe lub naprawcze, jak również nie złożono w stosunku do niego wniosku w tym zakresie, a także oświadcza, że nie istnieją podstawy do złożenia takiego wniosku.

14.4 Kontrahent oświadcza i zapewnia, że posiada – i przez cały okres obowiązywania i/lub trwania Zamówienia będzie posiadał – wszelkie niezbędne przepisami prawa uprawnienia, wpisy i decyzje niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z Zamówienia.

14.5 Kontrahent oświadcza, że zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem i urządzeniami, jak również wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego – w szczególności: terminowego (bez żadnych opóźnień), należytego (bez wad) – wykonania Zamówienia.

14.6 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian okoliczności, o których mowa powyżej, w szczególności utraty przez Kontrahenta posiadanych przez niego uprawnień, Kontrahent poinformuje niezwłocznie (jednakże nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych) od powstania tej okoliczności, o tym fakcie Spółkę PreZero. W przypadku braku informacji we wskazanym terminie, Kontrahent pokryje Spółce PreZero w pełnej wysokości szkodę w związku z tym poniesioną, w tym wszelkie kary oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Spółkę PreZero, a także utracone korzyści bez ograniczeń.

14.7 Kontrahent ma obowiązek niezwłocznego (jednakże nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych) informowania Spółki PreZero o wszelkich zdarzeniach związanych z czynnościami przewidzianymi w Zamówieniu, które mogą mieć negatywny wpływ na współpracę między Kontrahentem, a Spółką PreZero. Wykonanie przez Kontrahenta obowiązku, o których mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Kontrahenta z odpowiedzialności wynikającej z braku lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w Zamówieniu, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynika z okoliczności, za które Kontrahent ponosi odpowiedzialność.

14.8 W przypadku nałożenia na Spółkę PreZero przez odpowiedni organ, instytucję, klienta lub jakikolwiek inny podmiot kary umownej, grzywny lub odszkodowania lub pociągnięcia Spółki PreZero do odpowiedzialności odszkodowawczej przez odpowiedni organ, instytucję, klienta lub jakikolwiek inny podmiot na jakiejkolwiek podstawie, w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu Zamówienia przez Kontrahenta, Kontrahent pokryje szkodę Spółki PreZero w związku z tym poniesioną w pełni i bez ograniczeń (w tym kary, odszkodowania, etc.).

15. PRAWO AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI

15.1 Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i/lub przekazanie Spółce PreZero dokumentacji stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm. dalej: „ustawa o prawie autorskim”), z chwilą przekazania Spółce PreZero dokumentacji lub jej części – na Spółkę PreZero w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Zamówieniu – Kontrahent przenosi, a Spółka PreZero nabywa w przypadku dokumentacji wytworzonej przez Kontrahenta – pełnie praw autorskich, w tym praw autorskich majątkowych do dokumentacji, w tym do korzystania i rozporządzania dokumentacją w całości lub we fragmentach jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub innymi utworami innych twórców, na cały okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworu (tj. na czas nieograniczony, w kraju i za granicą – bez ograniczeń terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,
 • w zakresie zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, jakąkolwiek techniką, w pamięci komputera, jak i we wszelkich sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i intranet, w szczególności on-line, w stacjach radiowych, a także na każdym znanym w dacie podpisania Zamówienia nośniku,
 • w zakresie rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, rejestrowania, bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których dokumentację lub jej fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych technikami, o których mowa w tiret 1. powyżej),
 • przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dokumentacji czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu dokumentacji lub jej kopii.
 • 15.2 Z dniem zapłaty całego przysługującego Kontrahentowi wynagrodzenia Wykonawca określonego w Zamówieniu, Kontrahent przenosi na Spółkę PreZero – na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu (czas nieograniczony), w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych – wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu na polach eksploatacji wymienionych w pkt 15.1 OWZ, bez prawa twórcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Spółka PreZero nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań utworu w zakresie wymienionych pól przez czas, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. W szczególności Spółka PreZero ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie zamówień lub umów zawartych z ich twórcami.

  16. SIŁA WYŻSZA

  16.1 Za Siłę Wyższą w szczególności uważane będą zdarzenia takie jak działanie sił przyrody (powodzie, wichury, trzęsienia ziemi), pożary, działania wojenne, zamieszki, zamachy terrorystyczne, strajk, ogłoszenie stanu wyjątkowego.

  16.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację Zamówienia, Strona dotknięta Siłą Wyższą powiadomi o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej – drugą Stronę . Powiadomienie powinno zawierać określenie zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, jej wpływ na realizację Zamówienia oraz jeśli to możliwe – przybliżony, szacowany czas występowania skutków zdarzenia Siły Wyższej. Strona, która powiadomiła drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej wpływie na realizację Zamówienia, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań w zakresie w jakim Siła Wyższa wpływa na realizację jej zobowiązań oraz tak długo jak będzie trwało zdarzenie Siły Wyższej.

  16.3 Termin realizacji wzajemnych zobowiązań Stron zostanie stosownie przedłużony do czasu ustania Siły Wyższej.

  16.4 Z zastrzeżeniem ust. poniżej, opóźnienie wykonania zobowiązań każdej ze Stron lub brak realizacji takich zobowiązań spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej, nie może stanowić podstawy do:

  • żądania wykonania Zamówienia;
  • rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Zamówienia – chyba że każda ze Stron wyrazi na to zgodę;
  • naliczenia kar umownych;
  • wniesienia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych obejmujących zarówno straty bezpośrednie jak i utracone korzyści.
   • 16.5 Jeżeli realizacja zobowiązań Stron z powodu wystąpienia Siły Wyższej będzie opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub przez sumę kilku okresów, które łącznie przekraczają 60 dni, to każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Zamówienia w trybie natychmiastowym. Strony dopuszczają doręczenie oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  17.1 Każda ze Stron ponosi tylko własne koszty związane z zawarciem Umowy i nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów jakie poniosła druga Strona w związku z przyjęciem Oferty i/lub zawarciem Zamówienia.

  17.2 Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że nie jest podmiotem lub odpowiednio, że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego Kontrahenta, prokurent lub pracownik, współpracownik, podwykonawca lub beneficjent rzeczywisty Kontrahenta w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub którego jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) – nie jest podmiotem objętym tzw. sankcjami nałożonymi w związku z wspieraniem działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) – w szczególności w art. 7 ww. ustawy oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) – w szczególności art. 5k ww. rozporządzenia.

  17.3 Kontrahent nie może bez uprzedniej zgody Spółki PreZero, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Zamówienia, Oferty lub OWZ.

  17.4 OWZ wraz z Zamówieniem i/lub Ofertą i załącznikami stanowią całość uzgodnień między Stronami w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia.

  17.5 Zamówienie oraz OWZ zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia.

  17.6 Wszelkie zmiany OWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki PreZero: https://prezero.pl/ i wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji ich zmiany. Kontrahent może w terminie 14 dni od dnia publikacji zmiany OWZ, odmówić przyjęcia nowych warunków składając sprzeciw. Jeśli Kontrahent nie wniesie takiego sprzeciwu w terminie 14 dni, zmianę uznaje się za dokonaną ze skutkiem na dzień zmiany OWZ. W przypadku terminowo wniesionego sprzeciwu, zobowiązanie pomiędzy stronami wygasa z dniem wskazanym jako pierwszy dzień obowiązywania zmienionego OWZ. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Zamówienia, które nie będą mogły być rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Spółki PreZero w sprawie.

  17.7 Zamówienia i Oferty zawarte pomiędzy Spółką PreZero, a Kontrahentem podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski.

  17.8 Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Spółki PreZero.

  17.9 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego OWZ, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  17.10 Niniejsze OWZ stosuje się do Zamówień zawartych po dniu 20.05.2024.