Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Ogólne warunki zakupowe

1. Zakres obowiązywania OWZ

Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy PreZero (zależne i udziałowe – zwane dalej Zamawiającym) zamawiają wszelkie towary, usługi i oferty zgodnie z poniższymi warunkami zakupu. Są one częścią składową wszystkich umów, które Zamawiający podpisuje ze swoim dostawcą na oferowane przez niego dostawy lub usługi. Obowiązują one także dla wszystkich przyszłych dostaw, usług oraz ofert kierowanych do Zamawiającego, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie potwierdzone. Wraz ze złożeniem oferty dostawca wyraża zgodę na poniżej przedstawione warunki zakupu. Obowiązują wyłącznie warunki zakupów Grupy PreZero. Wszelkie inne warunki zakupu, przedstawione w OWH Dostawcy są sprzeczne z poniżej przedstawionymi warunkami zakupu i nie obowiązują. Warunki handlowe Dostawcy lub osób trzecich nie znajdują zastosowania, nawet jeśli Zamawiający nie sprzeciwił się ich obowiązywaniu. Przyjęcie towarów, usług lub płatności nie oznacza zgody na obowiązywanie OWH Dostawcy lub osób trzecich.

2. Zamówienia

Zamówienia, odwoływanie dostaw, jak również ich zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej i mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany w trakcie trwania umowy wymagają formy pisemnej. Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie do realizacji zamówienia w formie pisemnej, faksem lub poprzez przesłanie skanu dokumentu pocztą elektroniczną najpóźniej do 48 godzin od jego otrzymania. W razie gdy nie ma potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zamówienie jest częściowo niezrealizowane w terminie w nim wskazanym, Zamawiający ma prawo do całkowitego odstąpienia od zamówienia bądź do odstąpienia od zakupu brakującej części zamówienia do 4 dni od upływu terminu do potwierdzenia lub realizacji zamówienia. Jeżeli oferty Dostawcy nie zawierają wiążącej daty, Dostawca jest związany przez dwa tygodnie od daty przesłania swojej oferty. Wszelkie odstępstwa od zamówienia Zamawiającego muszą być potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zmiany czasu i miejsca dostawy, jak również rodzaju opakowania, poprzez pisemne zawiadomienie nie później niż 10 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. Podobne warunki dotyczą zmian w specyfikacji produktu, jeżeli mogą one zostać wprowadzone w ramach normalnego procesu produkcyjnego dostawcy, bez znacznych nakładów, przy czym termin zgłoszenia w tym przypadku wynosi co najmniej 20 dni kalendarzowych. Zamawiający zwraca Dostawcy dodatkowe koszty powstałe w wyniku powstałych i wykazanych zmian, jeżeli Dostawca, w ciągu 5 dni od wpłynięcia zawiadomienia o zmianach i po ich dokładnym oszacowaniu, na takie dodatkowe koszty, wskaże. Jeżeli zmiany skutkują przesunięciem terminu dostawy, którego nie da się, mimo jego starań, uniknąć w normalnym procesie produkcyjnym i handlowym Dostawcy, uprzednio uzgodniony termin zostanie odpowiednio przesunięty, jeżeli Dostawca pisemnie o takim przesunięciu w terminie 5 dni kalendarzowych Zamawiającego poinformuje. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdej chwili poprzez pisemne oświadczenie wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia, jeżeli z powodu powstałych okoliczności po zawarciu umowy nie może on używać zamówionych produktów w swojej działalności gospodarczej. W tym przypadku Zamawiający wyrównuje Dostawcy poniesione przez niego częściowe koszty. Przekazanie zlecenia osobom trzecim przez Dostawcę wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Termin dostawy

Czas dostawy (termin dostawy) podany w zamówieniu jest wiążący. Dostawy przed czasem są dopuszczalne tylko w przypadku gdy Dostawca powiadomi o tym Zamawiającego pisemnie a Zamawiający nowy termin potwierdzi. Termin dostawy równoznaczny jest z terminem dostawy towaru lub świadczenia usługi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca odbioru. W przypadku opóźnienia w dostawie Dostawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie o opóźnieniu Zamawiającego. Jeżeli można na podstawie umowy ustalić dzień, w którym dostawa ma nastąpić, tak po przekroczeniu tego dnia dochodzi do opóźnienia ze strony Dostawcy. W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiającemu przysługują ustawowe roszczenia, w tym po upływie wyznaczonego dodatkowego okresu, również prawo do odstąpienia od umowy i roszczenia odszkodowawcze. W przypadku opóźnień w dostawie i po uprzednim pisemnym zagrożeniu Dostawcy karą, Zamawiający ma prawo do domagania się od Dostawcy kary umownej za każdy dzień roboczy w wysokości 0,1% do maksymalnie 10% wartości zamówienia. Dostawca może dostarczyć tylko część dostawy po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i tylko wtedy, gdy Zamawiający potwierdzi taką informację pisemnie. Wszelkie koszty dostawy przejmuje Dostawca, jeśli nie zostało inaczej ustalone.

4. Przejście ryzyka i wysyłka

W przypadku dostaw z instalacją lub montażem oraz w przypadku usług, ryzyko przechodzi razem z przyjęciem. W przypadku dostaw bez instalacji lub montażu, razem z wpłynięciem do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. Wysyłka następuje na odpowiedzialność Dostawcy. Ryzyko uszkodzenia, łącznie z przypadkowym zaginięciem, pozostaje do momentu dostarczenia pod wskazany przez Zamawiającego adres, po stronie Dostawcy. Do każdej dostawy dołącza się dwa egzemplarze listu przewozowego zawierającego dane dotyczące zawartości, jak i pełne oznaczenie zamówienia.

5. Faktury

Na fakturze podaje się oznaczenie zamówienia i numer każdej pojedynczej pozycji, jak również ilość oraz adres dostawy. Jeśli brak jest tych danych, faktura nie może zostać zapłacona. Kopie faktur zaznaczane są jako duplikaty.

6. Ceny

Ceny ustalone z Zamawiającym są cenami wiążącymi i zawierają, jeśli nie jest uzgodnione inaczej, koszty wysyłki, dostawy i opakowania. Dotyczy to także umów o terminach dostawy powyżej czterech miesięcy. W przypadku, gdy Dostawca generalnie obniża swoje ceny, ustalone ceny dopasowuje się odpowiednio do tej obniżki. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu takich samych warunków, które dotyczą innych przedsiębiorstw Grupy PreZero, jeżeli są one korzystniejsze. Zaliczają się tu w szczególności obniżki cen i rabaty. Sprzedaż po niższej cenie dla jednej ze spółek Grupy skutkuje uznaniem niższych cen dla całej Grupy PreZero.

7. Płatności

Płatności następują, jeśli nie ustalono inaczej, w przeciągu 30 dni. Termin płatności rozpoczyna się, wraz z całkowitym zrealizowaniem dostawy lub usługi oraz nadejściem prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku opóźnienia w płatnościach Dostawca może domagać się zapłaty odsetek ustawowych. Płatności nie oznaczają uznania dostawy lub usługi za zgodną z umową.

8. Rękojmia na wady

Jeśli nie ustalono inaczej, okres gwarancyjny/rękojmi określają przepisy ustawy i rozpoczyna się on wraz z przejęciem towaru lub zakończeniem usługi. Jeżeli wady stwierdzone zostaną przed lub w czasie przekazania ryzyka, lub pojawią się w trakcie trwania gwarancji/rękojmi, Dostawca usuwa wady lub dostarcza, zgodnie z wyborem Zamawiającego nowe produkty lub usługi, na własny koszt. Dotyczy to również dostaw, w przypadku których kontrola ograniczała się do prób losowych. Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady również w wypadku gdy podczas odbioru dostawy wady nie zostały wykryte na wskutek niepoprawnego odbioru dostawy do 3 tygodni od odbioru dostawy. Jeżeli Dostawca nie usunie wad, bądź nie dostarczy nowego towaru lub usługi w przeciągu ustalonego z Zamawiającym terminu, Zamawiający jest uprawiony do odstąpienia od umowy bez częściowego lub całkowitego odszkodowania, domagania się obniżenia ceny, zlecenia naprawy lub zlecenia nowej dostawy na koszt Dostawcy lub domagania się odszkodowania za niedotrzymanie umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy Dostawca poinformuje, że nie jest w stanie dokonać naprawy lub nowej dostawy w odpowiednim terminie. Naprawy mogą być dokonane bez ustalania terminu na koszt Dostawcę, jeżeli dostawa wpłynęła z opóźnieniem i ze względu na szczególny pośpiech nie jest możliwe powiadomienie dostawcy o wadach lub grożących szkodach i wskazanie mu terminu na zastosowanie własnych środków zaradczych. Przedstawione roszczenia przedawniają się po 3 latach od zgłoszenia wady. Wraz z wpłynięciem do Dostawcy pisemnego zawiadomienia o wadzie, wstrzymuje się przedawnienie roszczeń dotyczących gwarancji. W przypadku dodatkowej dostawy i usunięciu wady rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny na wymienione lub naprawione części, chyba, że Zamawiający, biorąc pod uwagę zachowanie Dostawcy, wychodzi z założenia, że ten nie poczuwał się zobowiązany do powzięcia środków, a dokonał zamiany lub naprawy jedynie z powodów utrzymania dobrych stosunków handlowych lub tym podobnych. Dalsze ustawowe roszczenia w szczególności dotyczące zwrotu niepotrzebnie poniesionych wydatków na naprawy, nie będą rozpatrywane. Dostawca ponosi koszty i ryzyko wysyłki zwrotniej uszkodzonego przedmiotu dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do roszczeń gwarancyjnych, nawet jeśli odbierze lub uzna przedłożone próbki lub wzory.

9. Deklaracje producenta/dostawcy

Wszelkie towary, materiały i usługi muszą być zgodne z obowiązującymi normami i być najwyższej jakości w stosunku do ceny (klasa 1). Dostawca dostarcza nieodpłatnie wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przyjęcia, działania, konserwacji i napraw, w szczególności protokoły kontroli, świadectwa działania, ryciny, plany, instrukcje obsługi i podręczniki napraw. Zamawiający zachowuje prawo własności lub prawo autorskie odnośnie wszystkich oddanych zamówień i zapotrzebowań, jak i oddanych do dyspozycji Dostawcy rycin, zdjęć, obliczeń, opisów i innych dokumentów. Dostawcy nie wolno udostępniać ich osobom trzecim, wykorzystywać lub kopiować na własny użytek lub osób trzecich. Te dokumenty i ewentualne kopie podlegają kompletnemu zwrotowi na życzenie Zamawiającego, jeśli nie są one już potrzebne Dostawcy do czynności handlowych lub jeśli rozmowy handlowe nie prowadzą do podpisania umowy. Przekazane przez Zamawiającego narzędzia, formy, wzory, modele, profile, rysunki, normy, druki i instrukcje, specyfikacje, jak i wyprodukowane później przedmioty, nie mogą, bez pisemnej zgody zamawiającego, być przekazywane osobom trzecim, ani używane do innych celów niż wymienione w umowie. Pozostają one własnością Zamawiającego. Dostawca oznacza je jako własność Zamawiającego i przechowuje je w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Koszty utrzymania i napraw tych przedmiotów ponoszą obaj kontrahenci, jeśli nie zostało ustalone inaczej, po połowie. Jeżeli koszty wynikają z wad wyprodukowanych przez Dostawcę przedmiotów, bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przez Dostawcę, jego współpracowników lub innych osób, koszty te ponosi wyłącznie Dostawca. Dostawca ma obowiązek poinformować o wszystkich uszkodzeniach Zamawiającego. Dostawca ma obowiązek do zwrócenia wszelkiej dokumentacji, po zakończeniu współpracy. Wszelkie opracowane dla Zamawiającego przedmioty, dokumenty etc. są tajne i nie mogą być przekazane osobom trzecim. Dostawca z tego tytułu odpowiada prawnie wobec Zamawiającego. W chwili dokonania płatności za towar, usługę etc. własność przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego. Wszelkie odstępstwa od tego zapisu są niedopuszczalne.

10. Przekazanie zleceń osobom trzecim

Przekazanie zleceń osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne, i uprawnia Zamawiającego do całościowego lub częściowego odstąpienia od umowy, jak również do ubiegania się o odszkodowanie.

11. Zgodność z normami jakości

Dostawca zapewnia, że towary, usługi etc. są zgodne z normami obowiązującymi w Grupie PreZero.

12. Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Dostawca zapewnia, że prawa osób trzecich w odniesieniu do produkcji, dostawy lub użytkowania towaru, nie zostaną naruszone. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszeń praw autorskich lub prawa własności przemysłowej przez Dostawcę przy realizacji zamówienia.

13. Tajemnica handlowa

Dostawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy warunków zamówienia, jak również wszystkich oddanych do dyspozycji dla tego celu informacji i dokumentów (poza informacjami do wiadomości publicznej) w okresie do 2 lat po zakończeniu umowy oraz do używania ich jedynie do wykonania zamówienia. Po wykonaniu zapytania lub wykonaniu zamówienia zwraca je niezwłocznie na żądanie Zamawiającego. Bez uprzedniej pisemnej zgody nie wolno Dostawcy wskazywać na stosunki handlowe lub zamieszczać gotowych przedmiotów dostawy w materiałach reklamowych, broszurach itd. Dostawca zobowiązuje swoich poddostawców i podwykonawców do przestrzegania punktu 13.

14. Należności

Dostawca nie jest upoważniony do cedowania swoich roszczeń ze stosunku umowy z Zamawiającym na osoby trzecie bez jego zgody.

15. Postanowienia uzupełniające

W prawach nieuregulowanych w OWZ mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

16. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji zamówienia, które nie będą mogły być rozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego w sprawie. Umowy i oferty zawarte pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski.