Fundacja

IV Program Grantowy Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą

Potrzebujesz wsparcia? Ktoś z Twojej rodziny lub znajomych jest w trudnej sytuacji? Pomóż nam wybrać beneficjentów środków zebranych przez Fundację PreZero Jesteśmy z Tobą. Udzielimy im pomocy finansowej.

Celem Programu jest udzielenie przez Fundację pomocy bezpośredniej i realizacja celów statutowych. Udzielamy pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym (stowarzyszenia, jednostki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne np. hospicja, szpitale), w tym jednostkom o statusie organizacji pożytku publicznego, które potrzebują pomocy lub świadczą ją.

Udzielamy wsparcia zgodnego z celami naszej Fundacji, tj.:

  1. wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
  2. pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
  3. pomoc osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami.

 

Przykładowe projekty:

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, między innymi z powodu choroby, wypadku, nieszczęścia, klęski żywiołowej;
  • Pomoc osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami, w tym pomoc w przeprowadzeniu konsultacji, zabiegów medycznych, operacji. Wsparcie zakupu środków medycznych tj. lekarstw, szczepionek;
  • Pomoc poszpitalna, w okresie rehabilitacji, w tym dostęp do sprzętu i usług rehabilitacyjnych celem poprawy zdrowia i powrotu do samodzielnego funkcjonowania;
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu tych osób poprzez wsparcie w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności. Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans OzN w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • Aktywizacja edukacyjno-ekologiczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  • Finansowanie kosztów remontów lub adaptacji pomieszczeń w celu istotnej poprawy warunków życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

W przypadku pomocy polegającej na finansowaniu konsultacji lekarskich, zabiegów medycznych, operacji, leków, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji (np. zaświadczenia, skierowania, recepty) potwierdzającej potrzebę skorzystania z danego świadczenia medycznego/leczenia.

Pliki do pobrania

IV Program Grantowy Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą

Decyzję o wyborze beneficjenta/ów, w oparciu o statut Fundacji i Ustawę o działalności pożytku publicznego, podejmuje Komisja.

Regulamin Programu Grantowego znajdziesz klikając tutaj.

Załączniku do regulaminu:

Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do 20.10.2023 r. W tym celu należy przesłać Załącznik nr 1 tj. formularz zgłoszeniowy (z wypełnioną częścią I), oświadczenia (załącznik nr 2) oraz klauzulę informacyjną (załącznik nr 3) drogą mailową (fundacja@prezero.com) lub pocztą tradycyjną.

Beneficjenci, którym zostaną przyznane granty, muszą dokonać rozliczenia projektu. W tym celu należy wypełnić część II z Załącznika nr 1 (Formularz zgłoszenia i rozliczenia) i przesłać ją do 02.02.2024 r drogą mailową lub pocztą tradycyjną.