Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Fundacja

Projekt Grantowy "To jest Wasz 1%"

Potrzebujesz wsparcia? Ktoś z Twojej rodziny lub znajomych jest w trudnej sytuacji? Pomóż nam wybrać beneficjentów środków z 1% zebranych przez Fundację PreZero Jesteśmy z Tobą. Udzielimy im pomocy finansowej.

Celem Programu jest realizacja celów statutowych Fundacji polegających na udzielaniu pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym (stowarzyszenia, jednostki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne np. hospicja, szpitale) o statusie organizacji pożytku publicznego potrzebującym takiej pomocy lub świadczącym taką pomoc, poprzez przyznawanie przez Fundację pomocy bezpośredniej.

Udzielone wsparcie musi być zgodne z celami naszej Fundacji:

 1. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 2. pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej
 3. pomoc osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami

 

Przykładowe projekty:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, między innymi z powodu choroby, wypadku, nieszczęścia, klęski żywiołowej;
 • Pomoc osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami, w tym pomoc w przeprowadzeniu konsultacji, zabiegów medycznych, operacji, zakupie środków medycznych tj. lekarstw, szczepionek;
 • Pomoc poszpitalna, w okresie rehabilitacji, w tym dostęp do sprzętu i usług rehabilitacyjnych celem poprawy zdrowia i powrotu do samodzielnego funkcjonowania;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu tych osób;
 • Działanie w sferze podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych;
 • Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia;
 • Aktywizacja edukacyjno-ekologiczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • Finansowanie kosztów remontu lub adaptacji pomieszczeń w celu istotnej poprawy warunków życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

W przypadku pomocy polegającej na finansowaniu konsultacji lekarskich, zabiegów medycznych, operacji, zakupie leków, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji (np. zaświadczenia, skierowania, recepty) potwierdzającej potrzebę skorzystania z danego świadczenia medycznego/leczenia.

Pliki do pobrania

Regulamin Programu Grantowego To jest Wasz 1% znajdziesz klikając tutaj.

Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do 14.05.2021 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres fundacja@prezero.com lub pocztą wraz z wypełnionymi oświadczeniami.

Rozliczenie projektu należy przesłać do Fundacji do 10.09.2021.r. za pomocą formularza rozliczenia.

Ostateczną decyzję o wyborze beneficjenta/ów, w oparciu o statut Fundacji i Ustawę o działalności pożytku publicznego, podejmie Komisja.