Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Fundacja PreZero

1,5% podatku - pytania i odpowiedzi

Przekazując 1,5% podatku z PIT możesz pomóc potrzebującym bez wydawania dodatkowych środków.
Dzięki wskazaniu w zeznaniu podatkowym organizacji, na którą ma być przekazany Twój 1,5% podatku, kwota ta wędruje bezpośrednio z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną.
Każdy podatnik może sam zdecydować do jakiej organizacji i na jaki cel trafi część zapłaconego przez niego podatku.
W tym roku kwota podatku z PIT za 2022 r. przekazywana na OPP wzrosła z 1% do 1,5 %.

OPP to skrót od terminu „organizacji pożytku publicznego“. Organizacje mogą uzyskać status „organizacji pożytku publicznego” pod warunkiem prowadzenia działalności nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.
Każdy podatnik może w swojej deklaracji wskazać, na czyją rzecz zostanie przekazana kwota 1,5% podatku, pochodząca z jego zeznania rocznego lub korekty tego zeznania.
OPP, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku, widnieją w wykazie, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku jest publikowany do 15 grudnia poprzedniego roku podatkowego.
Osoba, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydent) i składa zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, powinna wybrać OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Nie. 1,5% nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie jest dodatkowym obciążeniem finansowym.
1,5% podatku umniejsza należność dla Państwa. Jest formą naszej dyspozycji, aby płacone przez nas podatki wsparły konkretny cel, wybraną przez nas organizację pożytku publicznego.
W 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego 1 114 mln zł z rozliczenia 1% za 2021 r.

Serdecznie zachęcamy Was do przekazania 1,5% na rzecz Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą.
Fundacja posiada status OPP od 2017 r. W tym czasie zrealizowała ponad 55 projektów grantowych, wspierając beneficjentów łączną sumą 320 tyś zł. Więcej o projektach fundacji przeczytasz tutaj.
W ramach zbiórki środków z 1% podatku w latach 2017-2021, udało nam się w ten sposób pozyskać kwotę prawie 54 000 zł, które przeznaczyliśmy na realizację celów statutowych fundacji. Każda złotówka przekazywana Fundacji jest szczegółowo rozliczana w rocznych sprawozdaniach Fundacji.

Jeśli w ubiegłym roku przekazywałeś swój 1% na Fundację PreZero Jesteśmy z Tobą, to Urząd Skarbowy automatycznie wpisał ją do Twojej tegorocznej deklaracji.
Jeśli chcesz przekazać swój 1,5% naszej Fundacji po raz pierwszy, uzupełnij/zmień dane OPP w zeznaniu podatkowych, wpisując dane Fundacji:
Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą
KRS: 0000472938

W związku z nowelizacją przepisów podatkowych z lipca 2022, w 2023 roku na rzecz OPP można przekazać 1,5% podatku – nie 1% podatku, jak miało to miejsce dotychczas.
Kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Każdy podatnik może przekazać na rzecz OPP nie więcej niż 1,5% podatku, wskazanego w zeznaniu podatkowym. Podatnik może zdecydować, czy przekazuje na rzecz wybranego OPP całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty.
Jeśli podatnik pragnie przekazać wybranej OPP swój 1,5% podatku, to w zeznaniu należy wpisywać faktyczną kwotę w złotówkach, stanowiącą 1,5% podatku (nie można wpisać „1,5%”). Dodatkowo, kwota ta musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy. Gdy 1,5% wynosi dokładnie 31,43 zł, należy zadeklarować kwotę 31,40 zł. Gdy kwota wynosi 31,49 zł, należy wpisać 31,40 zł.
Podatnik może przekazać na rzecz OPP tylko część kwoty z 1,5% – do zeznania można wpisać kwotę mniejszą niż wynosi dokładnie 1,5% podatku.

Uwaga! Na jednej deklaracji można wymienić tylko jedną organizację pożytku publicznego.
W ramach jednej deklaracji podatnik może przekazać 1,5% podatku tylko jednej, wybranej organizacji. Nie ma więc możliwości równoczesnego wsparcia kilku OPP, nawet jeśli podatnik nie obdaruje jednej z nich całą kwotą 1,5%.
Możliwość wsparcia kilku OPP przez jednego podatnika istnieje tylko wtedy, gdy wypełnia on kilka deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39). W każdym zeznaniu może wówczas wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, korekcie zeznania lub oświadczeniu PIT-OP, przekazuje na rzecz OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% Twojego podatku.
Warunkiem przekazania kwoty 1,5% przez US do OPP jest uregulowanie należnego podatku w pełnej wysokości (jeśli istnieje niedopłata), w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
W 2023 r. OPP otrzymają jeden zbiorczy przelew środków, opiewający na łączną kwotę pochodzącą ze wszystkich urzędów skarbowych.

Podatnik może w zeznaniu rocznym zaznaczyć pole, które upoważnia organy skarbowe do przekazania obdarowanej OPP informacji na temat darczyńcy.
Do OPP trafią wtedy dane:
• identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy podlegają łącznemu opodatkowaniu,
• wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
• cel szczegółowy (jeśli określono).
Podatnik nie musi jednak wyrażać zgody na przekazanie swoich danych. Można przekazać 1,5% podatku anonimowo.

Darowizna na rzecz OPP jest czymś innym niż przekazanie 1,5% podatku na jej cel.
Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność inaczej.
Dlatego nie należy łączyć 1,5% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Każdy podatnik rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, może przekazać swoje 1,5% podatku na rzecz OPP.
W szczególności dotyczy to podatników, którzy rozliczają się:
• poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%, którego podstawą jest umowa o pracę, umowa zlecenia, umowy dotyczące praw autorskich, zbycia akcji, czy tzw. innych źródeł,
• podatkiem liniowym,
• ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych.

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku, nie musi składać wniosku, jeśli już wypełniał takie dane w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w poprzednich latach, a zawarte tam informacje nie uległy zmianie lub nie chce ich zmieniać. Organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Dotyczy to emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie składają oni zeznania PIT-37 albo PIT-36.
Emeryt/rencista, który nie ma możliwości założenia profilu zaufanego (PZ), nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania się do usługi Twój e-PIT, może złożyć deklarację PIT-OP. Należy wówczas podpisać PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2021 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).
PIT-OP można złożyć najpóźniej do 2 maja 2023 r. Złożenie tego oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS roczne rozliczenie podatkowe na druku PIT-40A.
Na druku PIT-OP nie ma możliwości modyfikacji kwoty, jaka będzie przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP można przekazać wyłącznie 1,5% podatku z PIT-40A.
PIT-OP można przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, do dnia 2 maja roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie można przekazać elektronicznie (z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu), osobiście lub listownie za pośrednictwem poczty. Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.
Nie trzeba składać PIT-OP co roku, jeśli podatnik nie chce zmieniać zadeklarowanej OPP.
Emeryt/rencista, który osiąga dodatkowy przychód, powinien rozliczyć się samodzielnie na deklaracji podatkowej (nie poprzez PIT-40A). Wówczas PIT-OP nie obowiązuje i nie należy go składać.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Można złożyć zeznanie w formie papierowej lub elektronicznej.
W wersji papierowej, jeśli sporządzisz zeznanie samodzielnie i wskażesz w nim wybraną przez siebie OPP, jest to wiążące dla urzędu skarbowego.
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy uzupełnić, aby przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te należy wpisać:
• numer KRS organizacji. W przypadku Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą: KRS 0000472938.
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% i musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli 1,5% wynosi 31,43 zł należy przekazać 31,40 zł. Jeśli kwota wynosi 31,49 zł, przekazać należy 31,40 zł.
Sprawdź dane organizacji, które podajesz w deklaracji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, uniemożliwi przekazanie podatku na rzecz organizacji, a korekta nie będzie możliwa.

Twój PIT za 2022 przygotowany przez Urząd Skarbowy jest dostępny od 15.02.2023 pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT kolejny raz, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie wskazana jest OPP, na której konto w ubiegłym roku trafił 1% Twojego podatku (o ile nadal widnieje ona w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).
W nowym zeznaniu możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.
Jeśli w poprzednim zeznaniu nie wybrałeś żadnej OPP, w tegorocznym przygotowanym dla Ciebie zeznaniu, nie będzie wskazana żadna OPP.
Zeznanie elektroniczne można złożyć w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Do serwisu można się zalogować na trzy sposoby:
• profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna,
• aplikacja mObywatel,
• dane podatkowe: PESEL lub NIP i kwoty przychodu
Informacje o 1,5% podatku na rzecz OPP są widoczne po zalogowaniu, na głównym ekranie usługi.
Aby wskazać KRS wybranej organizacji, wybierz opcję „wybierz organizację”.

Podanie OPP w zeznaniu podatkowym nie jest obowiązkowe. OPP może też zostać wskazana w terminowo złożonej korekcie tego zeznania (do miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej).
W tym roku zeznania podatkowe za 2022 r. można składać od 15 lutego do 2 maja.
UWAGA!
Jeśli podatnik złoży deklarację podatkową po terminie, traci prawo do przekazania 1,5%.
Jeśli podatnik złoży w terminie puste zeznanie, a w ramach korekty zadeklaruje przekazanie kwoty 1,5% na rzecz OPP, zostanie to uwzględnione.
Jeśli deklaracja roczna zostanie złożona przed 2 maja 2023 r., termin miesiąca na złożenie korekty liczy się od 2 maja, a nie od dnia złożenia deklaracji (czyli do 2 czerwca 2023 r.).
U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia. Korektę można przekazać Urzędowi Skarbowemu do końca lutego.
Aby kwota 1,5% została przekazana wybranej OPP, podatnik musi uregulować podatek, który jest podstawą ustalenia wysokości 1,5%. Termin dwóch miesięcy biegnie od momentu upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Podatnik może przekazać swój 1,5% podatku tylko jednej organizacji w ramach jednej deklaracji. Nie ma możliwości rozbicia 1,5% podatku z jednej deklaracji na kilka organizacji, nawet jeśli podatnik nie zadeklaruje przekazania całej kwoty z 1,5% na OPP.
Podatnik, który składa wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) może w każdym zeznaniu wskazać inną organizację pożytku publicznego. Może wskazać wiele razy tą samą OPP lub tyle różnych organizacji, ile jest deklaracji.

• Możesz przekazać Fundacji swój 1,5% podatku.
• Możesz pomóc nam dotrzeć z informacją o Fundacji do większego grona osób. Zachęć rodzinę i znajomych do wspierania naszej fundacji i przekazania 1,5% podatku.

Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą
KRS: 0000472938