Fundacja PreZero

1,5% podatku - pytania i odpowiedzi

Przekazując 1,5% podatku z PIT możesz pomóc potrzebującym bez wydawania dodatkowych środków.
Dzięki wskazaniu w zeznaniu podatkowym organizacji, na którą ma być przekazany Twój 1,5% podatku, kwota ta wędruje bezpośrednio z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną.
Każdy podatnik może sam zdecydować do jakiej organizacji i na jaki cel trafi część zapłaconego przez niego podatku.
W tym roku kwota podatku z PIT za 2022 r. przekazywana na OPP wzrosła z 1% do 1,5 %.

OPP to skrót od terminu „organizacji pożytku publicznego“. Organizacje mogą uzyskać status „organizacji pożytku publicznego” pod warunkiem prowadzenia działalności nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.
Każdy podatnik może w swojej deklaracji wskazać, na czyją rzecz zostanie przekazana kwota 1,5% podatku, pochodząca z jego zeznania rocznego lub korekty tego zeznania.
OPP, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku, widnieją w wykazie, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku jest publikowany do 15 grudnia poprzedniego roku podatkowego.
Osoba, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydent) i składa zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, powinna wybrać OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Nie. 1,5% nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie jest dodatkowym obciążeniem finansowym.
1,5% podatku umniejsza należność dla Państwa. Jest formą naszej dyspozycji, aby płacone przez nas podatki wsparły konkretny cel, wybraną przez nas organizację pożytku publicznego.
W 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego 1 114 mln zł z rozliczenia 1% za 2021 r.

Serdecznie zachęcamy Was do przekazania 1,5% na rzecz Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą.
Fundacja posiada status OPP od 2017 r. W tym czasie zrealizowała ponad 55 projektów grantowych, wspierając beneficjentów łączną sumą 320 tyś zł. Więcej o projektach fundacji przeczytasz tutaj.
W ramach zbiórki środków z 1% podatku w latach 2017-2021, udało nam się w ten sposób pozyskać kwotę prawie 54 000 zł, które przeznaczyliśmy na realizację celów statutowych fundacji. Każda złotówka przekazywana Fundacji jest szczegółowo rozliczana w rocznych sprawozdaniach Fundacji.

Jeśli w ubiegłym roku przekazywałeś swój 1% na Fundację PreZero Jesteśmy z Tobą, to Urząd Skarbowy automatycznie wpisał ją do Twojej tegorocznej deklaracji.
Jeśli chcesz przekazać swój 1,5% naszej Fundacji po raz pierwszy, uzupełnij/zmień dane OPP w zeznaniu podatkowych, wpisując dane Fundacji:
Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą
KRS: 0000472938

W związku z nowelizacją przepisów podatkowych z lipca 2022, w 2023 roku na rzecz OPP można przekazać 1,5% podatku – nie 1% podatku, jak miało to miejsce dotychczas.
Kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Każdy podatnik może przekazać na rzecz OPP nie więcej niż 1,5% podatku, wskazanego w zeznaniu podatkowym. Podatnik może zdecydować, czy przekazuje na rzecz wybranego OPP całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty.
Jeśli podatnik pragnie przekazać wybranej OPP swój 1,5% podatku, to w zeznaniu należy wpisywać faktyczną kwotę w złotówkach, stanowiącą 1,5% podatku (nie można wpisać „1,5%”). Dodatkowo, kwota ta musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy. Gdy 1,5% wynosi dokładnie 31,43 zł, należy zadeklarować kwotę 31,40 zł. Gdy kwota wynosi 31,49 zł, należy wpisać 31,40 zł.
Podatnik może przekazać na rzecz OPP tylko część kwoty z 1,5% – do zeznania można wpisać kwotę mniejszą niż wynosi dokładnie 1,5% podatku.

Uwaga! Na jednej deklaracji można wymienić tylko jedną organizację pożytku publicznego.
W ramach jednej deklaracji podatnik może przekazać 1,5% podatku tylko jednej, wybranej organizacji. Nie ma więc możliwości równoczesnego wsparcia kilku OPP, nawet jeśli podatnik nie obdaruje jednej z nich całą kwotą 1,5%.
Możliwość wsparcia kilku OPP przez jednego podatnika istnieje tylko wtedy, gdy wypełnia on kilka deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39). W każdym zeznaniu może wówczas wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, korekcie zeznania lub oświadczeniu PIT-OP, przekazuje na rzecz OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% Twojego podatku.
Warunkiem przekazania kwoty 1,5% przez US do OPP jest uregulowanie należnego podatku w pełnej wysokości (jeśli istnieje niedopłata), w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
W 2023 r. OPP otrzymają jeden zbiorczy przelew środków, opiewający na łączną kwotę pochodzącą ze wszystkich urzędów skarbowych.

Podatnik może w zeznaniu rocznym zaznaczyć pole, które upoważnia organy skarbowe do przekazania obdarowanej OPP informacji na temat darczyńcy.
Do OPP trafią wtedy dane:
• identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy podlegają łącznemu opodatkowaniu,
• wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
• cel szczegółowy (jeśli określono).
Podatnik nie musi jednak wyrażać zgody na przekazanie swoich danych. Można przekazać 1,5% podatku anonimowo.

Darowizna na rzecz OPP jest czymś innym niż przekazanie 1,5% podatku na jej cel.
Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność inaczej.
Dlatego nie należy łączyć 1,5% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Każdy podatnik rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, może przekazać swoje 1,5% podatku na rzecz OPP.
W szczególności dotyczy to podatników, którzy rozliczają się:
• poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%, którego podstawą jest umowa o pracę, umowa zlecenia, umowy dotyczące praw autorskich, zbycia akcji, czy tzw. innych źródeł,
• podatkiem liniowym,
• ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych.

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku, nie musi składać wniosku, jeśli już wypełniał takie dane w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w poprzednich latach, a zawarte tam informacje nie uległy zmianie lub nie chce ich zmieniać. Organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Dotyczy to emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie składają oni zeznania PIT-37 albo PIT-36.
Emeryt/rencista, który nie ma możliwości założenia profilu zaufanego (PZ), nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania się do usługi Twój e-PIT, może złożyć deklarację PIT-OP. Należy wówczas podpisać PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2021 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).
PIT-OP można złożyć najpóźniej do 2 maja 2023 r. Złożenie tego oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS roczne rozliczenie podatkowe na druku PIT-40A.
Na druku PIT-OP nie ma możliwości modyfikacji kwoty, jaka będzie przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP można przekazać wyłącznie 1,5% podatku z PIT-40A.
PIT-OP można przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, do dnia 2 maja roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie można przekazać elektronicznie (z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu), osobiście lub listownie za pośrednictwem poczty. Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.
Nie trzeba składać PIT-OP co roku, jeśli podatnik nie chce zmieniać zadeklarowanej OPP.
Emeryt/rencista, który osiąga dodatkowy przychód, powinien rozliczyć się samodzielnie na deklaracji podatkowej (nie poprzez PIT-40A). Wówczas PIT-OP nie obowiązuje i nie należy go składać.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Można złożyć zeznanie w formie papierowej lub elektronicznej.
W wersji papierowej, jeśli sporządzisz zeznanie samodzielnie i wskażesz w nim wybraną przez siebie OPP, jest to wiążące dla urzędu skarbowego.
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy uzupełnić, aby przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te należy wpisać:
• numer KRS organizacji. W przypadku Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą: KRS 0000472938.
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% i musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli 1,5% wynosi 31,43 zł należy przekazać 31,40 zł. Jeśli kwota wynosi 31,49 zł, przekazać należy 31,40 zł.
Sprawdź dane organizacji, które podajesz w deklaracji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, uniemożliwi przekazanie podatku na rzecz organizacji, a korekta nie będzie możliwa.

Twój PIT za 2022 przygotowany przez Urząd Skarbowy jest dostępny od 15.02.2023 pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT kolejny raz, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie wskazana jest OPP, na której konto w ubiegłym roku trafił 1% Twojego podatku (o ile nadal widnieje ona w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).
W nowym zeznaniu możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.
Jeśli w poprzednim zeznaniu nie wybrałeś żadnej OPP, w tegorocznym przygotowanym dla Ciebie zeznaniu, nie będzie wskazana żadna OPP.
Zeznanie elektroniczne można złożyć w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Do serwisu można się zalogować na trzy sposoby:
• profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna,
• aplikacja mObywatel,
• dane podatkowe: PESEL lub NIP i kwoty przychodu
Informacje o 1,5% podatku na rzecz OPP są widoczne po zalogowaniu, na głównym ekranie usługi.
Aby wskazać KRS wybranej organizacji, wybierz opcję „wybierz organizację”.

Podanie OPP w zeznaniu podatkowym nie jest obowiązkowe. OPP może też zostać wskazana w terminowo złożonej korekcie tego zeznania (do miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej).
W tym roku zeznania podatkowe za 2022 r. można składać od 15 lutego do 2 maja.
UWAGA!
Jeśli podatnik złoży deklarację podatkową po terminie, traci prawo do przekazania 1,5%.
Jeśli podatnik złoży w terminie puste zeznanie, a w ramach korekty zadeklaruje przekazanie kwoty 1,5% na rzecz OPP, zostanie to uwzględnione.
Jeśli deklaracja roczna zostanie złożona przed 2 maja 2023 r., termin miesiąca na złożenie korekty liczy się od 2 maja, a nie od dnia złożenia deklaracji (czyli do 2 czerwca 2023 r.).
U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia. Korektę można przekazać Urzędowi Skarbowemu do końca lutego.
Aby kwota 1,5% została przekazana wybranej OPP, podatnik musi uregulować podatek, który jest podstawą ustalenia wysokości 1,5%. Termin dwóch miesięcy biegnie od momentu upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Podatnik może przekazać swój 1,5% podatku tylko jednej organizacji w ramach jednej deklaracji. Nie ma możliwości rozbicia 1,5% podatku z jednej deklaracji na kilka organizacji, nawet jeśli podatnik nie zadeklaruje przekazania całej kwoty z 1,5% na OPP.
Podatnik, który składa wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) może w każdym zeznaniu wskazać inną organizację pożytku publicznego. Może wskazać wiele razy tą samą OPP lub tyle różnych organizacji, ile jest deklaracji.

• Możesz przekazać Fundacji swój 1,5% podatku.
• Możesz pomóc nam dotrzeć z informacją o Fundacji do większego grona osób. Zachęć rodzinę i znajomych do wspierania naszej fundacji i przekazania 1,5% podatku.

Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą
KRS: 0000472938